Přihlašování dětí na týdenní výjezdní lyžařské kurzy pro školy a školky
nebo jarní příměstské tábory s lyžováním

Jsem tu poprvé.
Doposud nemám přihlašovací údaje.

Jsem už registrovaný.
Mám přihlašovací údaje ke svému profilu.

Chcete přihlásit své dítě a nevíte jak postupovat?
Připravili jsme pro vás

Individuální lekce s instruktorem lyžování nebo snowboardingu
Kroužky lyžování vhodné pro děti ve věku 5–15 let

FITNESS-CROSSFIT WORKOUT

SPORTUJTE V PŘÍRODĚ POD OTEVŘENÝM NEBEM

Denní provoz 8:00–20:00
Pondělí–Neděle
od dubna do října

Projekt „Zatraktivnění SKI AREÁLU Vaňkův kopec v letním období – 2. fáze”
byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

PROVOZNÍ  ŘÁD
multifunkčního fitness-crossfit workoutového HŘIŠTĚ s umělým povrchem

I. Využívání hřiště

Majitel a zároveň provozovatel multifunkčního fitness-crossfit workoutového hřiště
Vaňkův kopec s.r.o., Horní Lhota – Zátiší 1235, 747 64  Horní Lhota, IČ: 26822792, DIČ: CZ 26822792

 1. Hřiště je určeno k provozování sportovních aktivit pro širokou veřejnost všech věkových skupin zdarma, zejména workout, fitness, crossfit, k míčovým hrám a tělesným aktivitám.
 2. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina na základě platné tel., e-mailové  objednávky.
 3. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště a ustanovení tohoto řádu.
 4. Hřiště je průběžně kontrolováno správcem hřiště.
II. Provoz a správa hřiště
 1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce hřiště.
 2. Denní provoz víceúčelového hřiště: Pondělí–Neděle, 8:00–20:00 hod.Provoz víceúčelového hřiště je v letní sezóně areálu, celoroční, pokud neurčí provozovatel nebo správce jinak. Vstup do sportovního areálu je povolen pouze hlavním vchodem. Je zakázáno přelézat ploty a zamčené vchody kolem sportovního areálu.V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit anebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednateli.
 3. Objednávky na jednorázové i dlouhodobé využívání hřiště zajišťuje správce na telefonním čísle (+420) 792 212 312 nebo osobně.
  Provoz hřiště se řídí časovým harmonogramem, který má k dispozici správce hřiště. Minimální doba rezervace je 24 hod. předem.
  Zástupce objednavatele uvede své jméno, předpokládaný druh provozovaného sportu a případně telefonické spojení.

  1. Užívání hřiště je bezplatné.
  2. Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 1 den před stanoveným časem a v případě sobot a nedělí v pátek dopoledne. Pokud tak neučiní, nebudou přijímány od tohoto objednavatele další objednávky.
  3. Uživatelé hřiště si mohou u správce půjčit sportovní potřeby – pro vzpírání a crossfit (bedny, osy, závaží, činky, kettlebaly, medicimbály, švihadla, podložky, a ostatní). Nebudou půjčovány míče a další sportovní potřeby. Uživatelé budou instalovat zapůjčené náčiní sami.
  4. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.
   Správce hřiště

   • provádí pravidelnou kontrolu tělovýchovných zařízení, jejich technického stavu a zajišťuje ve spolupráci s provozovatelem jejich pravidelné kontroly a revize revizním technikem nejméně jednou ročně, průběžnou péči o herní prvky a mobiliář,
   • odpovídá za okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad,
   • vede evidenci o provozu víceúčelového sportovního hřiště, vede záznamy o běžné údržbě, vede přehled o vzniklých škodách a závadách a způsobu jejich odstranění,
   • provádí drobné opravy a údržbu hřiště, hlásí svému nadřízenému větší opravy,
   • provádí denní úklid venkovní plochy hřiště a chodníků okolo hřiště
   • provádí čištění umělého povrchu v souladu s návodem zhotovitele dle potřeby, nejméně dvakrát ročně.
III. Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku
 1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.
 2. V této souvislosti zde platí zákaz:
  • vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu
  • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
  • vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, boty s podpatkem, tretry, kopačky s kovovými hroty nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, pískem)
  • manipulace s ostrými předměty
  • jízdy na kole a na kolečkových bruslích
  • vstupu dětem do 10 let bez doprovodu rodičů nebo osoby starší 18ti let
  • přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa
  • konzumace alkoholických nápojů, sladkých nápojů (Coca-Cola, Pepsi Cola, Kofola, džusy atd.) a jídla všeho druhu na umělém povrchu plochy hřiště
  • užívání omamných látek
  • vstupu osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek
  • kouření v celém areálu
  • rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu
  • vstupu se zvířaty
  • odhazování žvýkaček na umělý povrch hřiště
  • střelby míčem proti plotu z bezprostřední blízkosti
  • užívání herního a sportovního zařízení a nářadí při zjištěném poškození
  • narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem
  • přinášet do areálu střelné a jiné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat
 3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hrací plochu pouze cvičícím osobám + rozhodčí.
 4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
 5. Sportovní nářadí uživatelů musí splňovat podmínky bezpečného provozování, nesmí ohrožovat jejich bezpečnost ani bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
 6. Uživatel je povinen dodržovat čistotu, pořádek a neničit zařízení hříště (v případě poškození, nebo zničení bude provozovatel vymáhat náhradu škody), nahlásit vzniklou škodu nebo závadu neprodleně provozovateli – správci hřiště.
 7. Uživatelé jsou povinni chovat se na hřišti tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani ostatním.
 8. Uživatel je povinen písemně ohlásit každý úraz, který se stal v době pronájmu na hřišti neprodleně správci hřiště.
 9. Provozovatel  nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v celém areálu a  prostorách multifunkčního fitness-crossfit workoutového hřiště.
 10.  Provozovatel neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí, které nebyly uloženy na místě k tomu určeném, což je uzamčená šatna.
IV. Další ustanovení
 1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat. Všichni uživatelé sportovního areálu budou bezpodmínečně dodržovat pokyny a nařízení správce a dalších osob, kteří budou k tomu zplnomocněni provozovatelem.
 2. Nedodržování ustanovení provozního řádu přes upozornění správce hřiště nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit Městské policii – viz. číslo níže.
 3. Tento provozní řád a jeho případné změny včetně jména správce hřiště budou vyvěšeny u vchodu do areálu hřiště a na webových stránkách areálu Vaňkův kopec.

Lékárnička je uložena u správce hřiště.

Hasiči Záchranná služba Policie Policie
Velká Polom
Integrovaný
záchranný systém
150 155 158 553 770 279 112

 

Tento řád nabývá účinnosti dnem: 1. 12. 2017