Přihlašování dětí na týdenní výjezdní lyžařské kurzy pro školy a školky
nebo jarní příměstské tábory s lyžováním

Jsem tu poprvé.
Doposud nemám přihlašovací údaje.

Jsem už registrovaný.
Mám přihlašovací údaje ke svému profilu.

Chcete přihlásit své dítě a nevíte jak postupovat?
Připravili jsme pro vás

Individuální lekce s instruktorem lyžování nebo snowboardingu
Kroužky lyžování vhodné pro děti ve věku 5–15 let

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení, Vaňkův kopec s.r.o. se sídlem Horní Lhota-Zátiší 1235, 747 64  Horní Lhota, IČ: 26822792, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“ nebo „správce osobních údajů“), Vás tímto za účelem plnění zásady transparentnosti ve (dále jen „nařízení GDPR“) dovoluje informovat o základních aspektech zpracování osobních údajů probíhajících v rámci činnosti Vaňkův kopec s.r.o., jakož i vaše práva jako subjekty údajů a způsoby jejich uplatnění.

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Vaňkův kopec s.r.o., IČ: 26822792 se sídlem Zátiší č. ev. 1235, 747 64 Horní Lhota, Česká republika (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Zátiší 1235, 747 64 Horní Lhota
  email:  info@vankuvkopec.cz
  telefon:  +420 604 507 981
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Pokud jste nám svobodně udělili souhlas, pak správce zpracovává váš email a datum udělení souhlasu k zasílání obchodních sdělení zboží a služeb nabízených na www.vankuvkopec.cz

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
  • Zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR, zejména rozesílání obchodního sdělení (newsletter) podle GDPR (článek 4 bod 11 a článek 7 GDPR)
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a naší společností, a dle legislativy Evropské unie a České republiky.
  • V případě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení bude email uchováván po dobu 20ti let.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
  • zajišťující služby provozování rezervačního systému, mailingové a další služby v souvislosti s provozováním www stránek www.vankuvkopec.cz
  • zajišťující marketingové služby
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 3. Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Vaňkův kopec s.r.o. a jeho zaměstnanci zpracovány také některými dalšími společnostmi jako zpracovateli vašich údajů. Vaše údaje jsou předávány těmto společnostem nebo subjektům pouze v případě, že splňují organizační a technické podmínky k zajištění jejich odpovídající ochrany. A dále poté, kdy jsou písemnou smlouvou zavázány k dodržování smluvních podmínek zpracování vašich údajů a zajištění stanovené ochrany.

VI. Seznam zpracovatelů osobních údajů

Název Adresa
Dětské kurzy Vaňkův kopec z.ú. č.ev. 1235, 747 64 Horní Lhota 04402103
SKITEAM VAŇKŮV KOPEC Horní Lhota, Zátiší 1235 22838481
GARVIS Solutions s.r.o. Technologická 376/5, Pustkovec, 708 00 Ostrava 28659058
MATRIXPRO s.r.o. Hlavní 13, 747 64 Horní Lhota 27771733
SmartSelling a.s. Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno 29210372
GOPAY s.r.o. Na příkopě 1096/19, Staré Město, 110 00 Praha 1 26865301

VII. Kde jsme Vaše osobní údaje získali

 1. Osobní údaje jsou správcem získávány zpravidla přímo od subjektů údajů při uzavírání smluv, objednávkách nebo při poptávkách služeb.
 2. Správce zároveň zpracovává videozáznamy a fotografie pořízené na akcích pořádaných / spoluorganizovaných správcem. Videozáznamy a fotografie z akcí jsou pořízeny a zveřejněny na základě souhlasu, resp. svolení fotografovaných osob (či jejich zákonných zástupců), popř. v rámci zpravodajské licence pro informování o činnosti správce. Tyto videozáznamy a fotografie jsou využity výhradně k marketingové propagaci organizátora, správce a jsou zveřejněovány zejména na webových stránkách www.vankuvkopec.cz a na sociálních sítí na profilu provozovatele stránek Vaňkův kopec.
 3. Naši fotografové jsou vždy viditelně označeni. V rámci záběrů vícero osob nejsme schopni vymazat nebo nezabírat jednotlivé osoby a ani by to nebylo přiměřené. Pokud si naši fotografové pořizovali Vaše portrétní snímky a vy jste s tím nesouhlasili nebo byste nebyli ochotni jejich zveřejnění, je nejlepší cestou rovnou upozornit na tuto skutečnost označeného fotografa. Kamerový systém za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů (zejména našeho majetku, ochrany zdraví, života a majetku našich zaměstnanců a návštěvníků) a za účelem plnění právních povinností (např. Prokázání předání zboží, oznamovací povinnost při podezření na spáchání protiprávního jednání, evidence docházky zaměstnanců) monitorujeme naše prostory kamerovým systémem.
 4. V případě, že jsou osobní údaje subjektu osobních údajů získané formou kamerového záznamu, je subjekt údajů informován o použití kamerového systému ve formě viditelného piktogramu umístěného v místech dotčených kamerovým systémem uvedením identifikace společnosti Vaňkův kopec s.r.o. jako správce údajů a upozornění na internetovou adresu.

IX. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo:
  • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

X. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.