Přihlašování dětí na týdenní výjezdní lyžařské kurzy pro školy a školky
nebo jarní příměstské tábory s lyžováním

Jsem tu poprvé.
Doposud nemám přihlašovací údaje.

Jsem už registrovaný.
Mám přihlašovací údaje ke svému profilu.

Chcete přihlásit své dítě a nevíte jak postupovat?
Připravili jsme pro vás

Individuální lekce s instruktorem lyžování nebo snowboardingu
Kroužky lyžování vhodné pro děti ve věku 5–15 let

Všeobecné podmínky

Platné od 21. 9. 2023

Vážení rodiče, seznamte se prosím důkladně s popisem kurzu a Všeobecnými podmínkami účasti na kurzu (dále jen akce),
který zajišťuje nezisková instituce Dětské kurzy Vaňkův kopec z.ú.

1. OBECNÉ INFORMACE
1.1. Organizátor kurzu je nezisková instituce Dětské kurzy Vaňkův kopec z.ú. , č.ev. 1235, 747 64 Horní Lhota, IČ: 04402103
1.2. Účastníkem kurzu se mohou stát řádně přihlášené děti navštěvující partnerskou mateřskou, základní nebo střední školu, ve věku od 4 let, ve zdravotním stavu umožňujícímu absolvovat kurz.
1.3. Popis kurzu: Jedná se o 5denní lyžařský kurz pro děti od 4 let z partnerské školy. Náplní kurzu je skupinová výuka lyžování, přizpůsobená dětem předškolního a školního věku. Kurz zahrnuje dvě výukové hodiny denně, v délce 50 minut s 20minutovou přestávkou na svačinu. Cílem je získání základních lyžařských dovedností, popř. jejich rozvoj, formou zábavných her na sněhu. Kurz je ukončený závody (podle dosažené úrovně dovedností dětí). Postup ve výuce závisí na nejslabším členu skupiny.
1.5. Místo konání kurzu: Kurz bude uskutečněn ve SKI AREÁLU Vaňkův kopec, Horní Lhota-Zátiší. Výuka probíhá primárně v dětském lyžařském hřišti s lanovým vlekem. Ve chvíli, kdy všechni děti ve skupině mohou bezpečně zastavit v pluhu a oblouk v pluhu, pokračuje výuku na veřejné sjezdovce. Organizátor si vyhrazuje právo změnit místo realizace kurzu.

2. PŘIHLÁŠENÍ NA KURZ
2.1. Podmínkou účasti na kurzu je řádné vyplnění přihlašovacího formuláře na www.vankuvkopec.cz a zaplacení příslušné ceny kurzu, včetně případného půjčovného a služeb, ​​ve stanoveném termínu. Za nesprávné a chybějící údaje v přihlášce nese odpovědnost zákonný zástupce účastníka kurzu se všemi důsledky.
2.2. Přihlášením dítěte do kurzu rodiče potvrzují splnění uvedených podmínek a souhlas s obecnými podmínkami kurzu.

3. ÚHRADA KURZU
3.1. Úhradu ceny kurzu je možné provést bankovním převodem na účet organizátora akce dle pokynů k platbě, popř. dle domluvy se školou, v hotovosti v partnerské škole ve dnech předem sjednaných se školou.

4. SJEDNANÉ SLUŽBY
4.1. Detailní program akce a popis sjednaných služeb je uveden v příslušných informacích o akci. Organizátor si vyhrazuje právo provést v konečném programu akce úpravy, pokud jsou nezbytné a neovlivní charakter akce, popřípadě změnit místo realizace akce. V případě nepříznivého počasí je připravena náhradní varianta programu nebo je akce přesunuta do náhradního termínu.

5. CENA
5.1. Cena kurzu, včetně půjčovného a doprovodných služeb, je uvedena v informacích o jednotlivých kurzech.

6. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA KURZU ZE STRANY ÚČASTNÍKA, NEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
6.1. Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit účast sebe nebo svého dítěte na akci. Zrušení účasti musí být provedeno písemně. Organizátorovi přináleží odškodnění (storno poplatek), který je stanoven podle délky času mezi zrušením účasti na akci ze strany účastníka akce nebo jeho zákonného zástupce (rozhodující je den, kdy bylo toto odstoupení organizátorovi doručeno) a prvním dnem akce, následovně:
a) 25 a více dnů 50 % z ceny akce
b) 24–8 dnů 85 % z ceny akce
c) 7–1 den a při stornu v den zahájení akce, v průběhu akce nebo při nenastoupení na akci 100 % z ceny akce
6.2. V případě zrušení účasti z důvodu nemoci, zranění znemožňujícího účast na akci nebo vážných osobních důvodů (dle podmínek pojišťovny) účastníka, může účastník nebo jeho zákonný zástupce uplatňovat vzniklou škodu u své sjednané pojišťovny, dle vzájemně sepsaných smluvních podmínek. Upozorňujeme, že organizátor nezajištuje pojištění storno poplatků, pojištění je sjednáváno jednotlivými účastníky nebo jejich zákonnými zástupci samostatně. (Platba pojištění většinou do 3 dnů od zaplacení lyžařského kurzu.)
6.3. Odškodné se nezapočítává v tom případě, že za účastníka akce bude zajištěn adekvátní náhradník (odpovídající věk, zdravotní stav). Nahlášení náhradníka musí být provedeno písemně.

7. ZRUŠENÍ KURZU ZE STRANY ORGANIZÁTORA
7.1. Organizátor je povinen uskutečnit kurz podle podmínek uvedených ve VP. Realizace kurzu je podmíněna dosažením minimálního počtu dětí (není-li uvedeno jinak v informacích pro rodiče). Pokud počet dětí za daný kurz nedosáhne výše uvedeného počtu organizátora, může organizátor zrušit kurz. V takovém případě bude cena kurzu vrácena ve výši 100 % uhrazené částky. Zrušení kurzu z důvodu jakýchkoliv opatření nařízených vládou nebo jinou třetí stranou (karanténa, lockdown, omezení provozu ski areálu apod.) bude cena kurzu kompenzována pouze formou kreditního voucheru nebo tzv. Dárkového certifikátu s určenou platností, ve výši 100 % již uhrazené částky.
7.2. Organizátor může zrušit kurz nebo změnit místo nebo termín kurzu podle aktuálních klimatických podmínek, kvůli vyšší moci nebo neodvratitelné události, které organizátor nemohl zabránit. O vhodnosti klimatických podmínek pro uskutečnění kurzu rozhoduje organizátor. O zrušení, změně  termínu nebo místě konání akce musí organizátor neprodleně informovat účastníka nebo jeho zákonného zástupce. V případě akcí pořádaných ve spolupráci s MŠ, ZŠ, SŠ bude organizátor informovat pověřeného zástupce této organizace.
7.3. V případě zrušení akce ze strany Organizátora může Organizátor nabídnout čerpání náhradního plnění ve výši 100 % již uhrazené částky. V takovém případě Organizátor akce vystaví tzv. Dárkový certifikát. Certifikát pro využití služeb SKI AREÁLU Vaňkův kopec lze uplatnit pouze v době jeho platnosti. Certifikát nelze směnit za hotovost. V případě ztráty či odcizení certifikátu nebo uplynutí doby platnosti nemá klient nárok na náhradu. Platnost je vždy na certifikátu uvedena. Nemá-li účastník nebo jeho zákonný zástupce zájem čerpat náhradní plnění, zašle Organizátor zůstatek zpět na číslo bankovního konta, ze kterého byla platba doručena.
7.4. Vratky úhrad probíhají ve všech případech nejdříve v měsíci dubnu následujícím od vzniku zůstatku.

8. REKLAMACE
8.1. Pokud kurz neprobíhá podle VP, je zákazník oprávněn reklamovat nekvalitní služby. Vady je nutné reklamovat ihned po jejich zjištění tak, aby byly odstraněny vady organizátorů ještě během kurzu. Zákonný zástupce účastníka kurzu řeší tyto reklamace se stanoveným zástupcem partnerské školy. V okamžiku vzniku reklamace poskytovaných služeb musí být mezi zákazníkem a stanoveným zástupcem partnerské školy ve škole proveden zápis o předmětu reklamace. V případě nevyřešení reklamace služeb v průběhu zájezdu může zákonný zástupce účastníka kurzu tuto reklamaci uplatnit po jeho ukončení a písemně nejpozději do 30 dnů od ukončení kurzu.
8.2. Nedílnou součástí reklamace musí být písemný zápis o výpovědích se stanoviskem zástupce organizace, se kterými se vyřizují reklamované vady, včetně jeho podpisu. Bez těchto náležitostí nelze uplatnit nárok na náhradu. Při splnění výše uvedených ujednání se organizátor zavazuje poskytnout zákazníkovi stanovisko k reklamaci písemně nejpozději do 30 dnů od doručení organizátorovi.

9. POJIŠTĚNÍ
9.1. Organizátor má uzavřenou pojistku odpovědnosti podnikatele u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, as, za případné škody vycházející z povahy kurzu.
9.2. Účastníkům akce organizátor doporučuje sjednat vlastní cestovní a úrazové připojištění korespondující s povahou akce.

10. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
10.1. Účastnit se kurzu mohou pouze řádně přihlášené děti, případně jejich řádně nahlášení náhradníci (viz bod 6 VP).
10.2. V případě, že účastník z jakéhokoli důvodu včas nenastoupí na zahájení akce, nenese za něj organizátor odpovědnost. V tomto případě nemají účastníci nárok na žádnou náhradu.
10.3. Organizátor nenese zodpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené nevyhovující výzbrojí či výstrojí účastníka vzhledem k povaze akce (např. špatně seřízení lyžařské vázání, nevhodná obuv, nevhodné oblečení atd.). V tomto případě nemají účastníci nárok na žádnou náhradu.

11. OSTATNÍ
11.1. Přihlášením se na akci účastník nebo zákonný zástupce účastníka kurzu potvrzuje, že se VP důkladně seznámil a souhlasí s nimi.
11.2. Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly organizátorem použity pro jeho vnitřní potřebu a potřeby akce. Osobní údaje nebudou předány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na organizaci a zajištění akce (pojišťovny, ubytovatel atd.). I těmto osobám se bude jednat pouze v nezbytně nutném rozsahu.
11.3. Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s pořízením fotografií a videozáznamů účastníka akce. Tyto záznamy mohou být použity k vytváření pamětních záznamů pro zúčastněné školy, mohou být zveřejněny na stránkách organizátora a mohou být použity pro další propagaci akce a organizátora. Organizátor kurzu se zavazuje, že pořízené záznamy nebudou v rozporu s dobrými mravy.

 

Dětské kurzy Vaňkův kopec z.ú.